• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Статут школи

„Затверджено"

Рішенням районної ради

Від «____»______________2011 р

№ __________.

Голова районної ради

__________________С.О. Осипенко


СТАТУТ

Вишнопільської загальноосвітньої школи

І-III ступенів

Тальнівської районної ради Черкаської

області

(нова редакція)

«Погоджено»

Начальник відділу освіти

Тальнівської райдержадміністрації

_______________ В. М. Синьогуб

«_____»_______________ 20 р.

20444, с. Вишнопіль

Тальнівський р-н.

Черкаська обл.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Вишнопільська загальноосвітня школа І - Ш ступенів Тальнівської районної ради Черкаської області знаходиться у районній комунальній власності (рішення ради №21-6 від 18.01.2002р.) «Про прийняття у районну комунальну власність сільських загальноосвітніх шкіл» .

1.2. Юридична адреса: 20444, Черкаська область, Тальнівський район,

с. Вишнопіль вул. Шкільна, 12 тел.9-02-10.

1.3. Вишнопільська загальноосвітня школа І - Ш ступенів (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Власником навчального закладу є Тальнівська районна рада; код районної ради - 25212157. Власник через відділ освіти Тальнівської районної державної адміністрації здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей. Власник затверджує статут, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є :


• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

• виховання громадянина України;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

• права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічною здоров'я учнів ;

• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• безпечні умови освітньої діяльності;

• дотримання фінансової дисципліни;

• дотримання державних стандартів освіти;

• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами.

1.10.У навчальному закладі відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови" визначена українська мова навчання, філологічний профіль, виходячи з побажань батьків та учнів, навчально-матеріальної бази закладу.

1.11.Навчальний заклад має право:

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодження із власником;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;.

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження в порядку визначеному законодавством України.

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально -профілактичних і культурних підрозділів;

• розвивати власне підсобне господарство.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

а) методоб’єднання вчителів початкових класів,

б) методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу,

в) методоб'єднання вчителів природничо-математичного циклу,

г) методоб'єднання вчителів класних керівників,

д) творча група

є) дитяча учнівська організація "Берегиня".

1.13.Медичне обслуговування учнів, обстеження та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти і здійснюються Тальнівською ЦРЛ та місцевим медичним закладом.

1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний)

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали; форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на

рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. У школах першого ступеня навчання для учнів 1 -4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу. щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації, та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у 2-11 класах - оцінювання за 12 бальною системою оцінювання відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15.Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається чинним законодавством України в галузі освіти.

2.16.При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики, предмету відповідно до профілю навчання

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним законодавством України в галузі освіти. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. Оцінка з поведінки в школі виставляється за чотирибальною системою: „зразкова", „добра", „задовільна", „незадовільна".

2.19. За високі досягнення у навчанні учні нагороджуються похвальним листом, за особливі досягнення у вивченні окремих предметів - похвальною грамотою, золотою та срібною медаллю згідно Положення.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

учні;

керівники:

педагогічні працівники;

бібліотекар;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів , педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою. науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,

підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством, дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих;

- дотримуватися правил особистої гігієни, мати охайний вигляд

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

• захист професійної честі, гідності;

• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;


• проведення в установленому порядкунауково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;


• виявлення педагогічної ініціативи;


• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання

• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку;

• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства

• запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

• виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

• брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

• нести відповідальність за санітарно-гігієнічний стан дітей;

• у випадках нанесення матеріальних збитків навчальному закладу, відшкодовувати їх в повному обсязі.

3.13. Представники громадськості мають право:

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;


• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

• проводити консультації для педагогічних працівників;

• брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється власником через відділ освіти Тальнівської РДА; код - 02147196. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації за погодженням з районною радою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відділом освіти за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є: загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати з правом вирішального голосу обираються в рівній кількості по кожній із зазначених категорій:

• працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

• батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами;

• учнів навчального закладу другого-третього ступенів - класними зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів : від працівників навчального закладу - 11, учнів - 11, батьків і представників громадськості - 11. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, власник, директор навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості.

Загальні збори:

• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень

• заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

• розглядають питання навчально-виховної роботи, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;


• об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

• розширення колегіальним форм управління навчальним закладом;

• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу:

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім закладом з метою забезпечення єдності навчального процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів П-ПІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу відкритим або таємним голосуванням.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4 Рада навчального закладу діє на засадах:

• Пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

• Дотримання вимог законодавства України;

• Колегіальності ухвалення рішень;

• Добровільності і рівноправності членства;

• Гласності.

Рада працює за планом , що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається за їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатись її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданнях не менш двох третин її членів.

Засідання ради школи є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів, рішення ради школи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить законодавству України та статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрація навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5 Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6 Рада навчального закладу:

• Організовує виконання рішень загальних зборів;

• Вносить пропозиції щодо змін типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

• Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу;

• Затверджує режим роботи навчального закладу;

• Сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

• Приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення про нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та Похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

• Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;

• Погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік ;

• Заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

• Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

• Виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

• Виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

• Вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально - виховного процесу;

• Ініціює розгляд питань та бере участь у їх вирішенні;

• Сприяє розвитку та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

• Розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

• Розглядає питання родинного виховання ;

• Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстежень житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

• Сприяє педагогічній освіті батьків;

• Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

• Розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

• Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

• Розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

• Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

• Може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання.

4.5.1. Основними завданнями пі

Кiлькiсть переглядiв: 293